2014 YILI FAALİYET RAPORU

    2014 YILI

      DEMRE BELEDİYESİ

     FAALİYET RAPORU

   

   

   

   

  Değerli Meclis Üyelerim;

   

               30 Mart 2014 Tarihinde yapılan Yerel Yönetimler Seçimleri sonucunda başladığımız görevimizin 1.yılında halkımız, kurum ve kuruluşlarımızla hizmet hızını ve kalitesini artırmak amacıyla hep beraber işbirliği ve uyum içinde çalıştık. Sizlerinde bildiği gibi 6360 Sayılı Yasa ile Toptancı Hal, İtfaiye, Su, Kanalizasyon, Ulaşım, Defin ve Mezarlıklar Hizmetleri gibi bazı hizmet birimlerinin iş ve işlemleri Antalya Büyükşehir Belediyesi bünyesine bağlanmıştır. Bunun yanında yine aynı yasa İlçemize 9 köy ve 1 beldenin katılımı gerçekleşmiş ve dolayısıyla hizmet ağımız genişlemiştir. Belediye olarak 17 mahalleye hizmet götürmeye çalışmaktayız. Hizmetlerimizi yürütürken en iyi hizmeti yapmak, eldeki kaynakları doğru ve yerinde kullanarak iyi değerlendirmek tek arzumuzdur.

   

               Demre’nin tarihi dokusunun ve tarım topraklarının korunarak yapılan çalışmalardaki amacımız ilçemizin çağdaş ve modern bir çehreye kavuşturması için belirlenen hedeflere doğru ilerlemektedir. Bu yüzden projeleri uygularken sadece bugün için bir şey yapmadığımızı biliyor, aynı zamanda Demre’nin geleceğini de şekillendirdiğimizin farkındayız. Demre’nin geçmişinden gelen değerlerini, özelliklerini koruyarakonu yarınlara taşımak ve gelecek nesillere gururla teslim etmek istiyoruz. Bugünükurtarmaya çalışan değil geleceği düşünen bir anlayışla 2014 yılı boyunca gerçekleştirdiğimiz çalışmaları başlıklar altında bu faaliyet raporu ile sizlerle paylaşıyoruz. Bu vesile ile çalışmalarımıza katkıda bulunan meclis üyelerimize, başkan yardımcımıza, müdürlerimize, gayretli personelimize, muhtarlarımıza ve kendilerine hizmetle bizi şereflendiren saygı değer Demre’li hemşerilerimize teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum.

                                                                                                            

                                                                                                                           Süleyman TOPCU

                                                                                                                            Belediye Başkanı    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  I-GENEL BİLGİLER :

   

  A-Vizyon ve Misyon:

       Demre Belediyesi olarak vizyonumuz, Demre’nin doğal, tarihi, kültürel mirasına sahip çıkan, bu mirası korumaya çalışan bir yaklaşım ile birlikte Demre halkının sağlıklı, huzurlu ve güvenli bir ortam içerisinde yaşamasını sağlamaktır. Bunun da ötesinde çocuklarımıza özgünlüğü, tarihi ve doğal yapısı bozulmamış yaşanılası bir yer bırakabilmektir. Bunun içinde halkın karşılaştığı tüm sorunlar ile ilgilenip sorunlara çözüm odaklı yaklaşarak en fonksiyonel çözümleri bulmak için uğraşmaktayız. Demre halkına sunduğumuz hizmetin devamlı, herkese karşı eşitlik ve adalet ilkeleri doğrultusunda temel vizyonumuz olup, taraflara uzlaşmacı bir tavır sergilemekteyiz. Ayrıca yavaş yavaş ülkemizdeki Akdeniz Kültürünün yerini alan metropol kültürünün dışında kalarak Demre’nin şirin, temiz ve güvenle yaşanılan bir ilçe olarak kalmasını sağlamak için çalışmaktayız. İlçemizin kısıtlı imkânları ile en verimli olabilecek yatırımları yapmak ve bu yatırımların devamlılığını sağlamak için elimizden geleni yapmaktayız.

  Misyonumuz ise Demre’yi tarımı da korumak kaydıyla bir tarih, kültür ve turizm ilçesi yapma hedefinde ilerlemek amacıyla güvenilir, saydam, verimli ve kaliteli hizmet etmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. 

   

  B-Belediyemizin Görev ve Sorumlulukları:

       İlk defa 1904 yılında Eynihal adıyla köy statüsüne kavuşan Demre 6 Haziran 1968 yılında 4 köyün birleşmesiyle Belediyelik 4 Temmuz 1987 günüKale adıyla ilçe olmuştur. İlçe 2005 yılında Demre adını almıştır. Demre Belediyesi olarak 30 Mart 2014 yerel seçimlerine kadar 7 mahalleye hizmet etmekteydik. Ancak 6360 Sayılı Büyükşehir Yasası ile illere bağlı ilçelerin mülki sınırları içerisinde yer alan köy ve belde belediyelerinin tüzel kişiliği kaldırılmış, köyler mahalle olarak, belediyeler ise belde ismiyle tek mahalle olarak bağlı bulundukları ilçenin belediyesine katılmıştır. Böylece hizmet alanı sınırlarımız genişleyerek 9 köy ve 1 beldenin katılımı ile 17 mahalleye hizmet götürmeye çalışmaktayız. 

       Belediyelerin görevi kısaca, İmar, ulaşım, çevre ve çevre sağlığı, temizlik,  şehir içi trafik, ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar, konut, sanat , kültür, turizm ve tanıtım, ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapmak veya yaptırmaktır. Ayrıca ilçe sakinlerinin mahallîmüşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlüfaaliyet ve girişimde bulunmaktır.

        Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak, vergi, resim ve harçdışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken hizmet karşılığı alacakların tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak veya yaptırmak.

        Katı atıkların toplanması ve taşınması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.

        Mahallîmüşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye sınırları ve mücavir alanlar içerisinde taşınmaz malları almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynîhak tesis etmek.

        Gayri sıhhîmüesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.

   

  C-Amaçve Hedefler:

  ·          İçme suyu şebekesinin yenilenmesi (6360 Sayılı Yasa ile B.Şehir Belediyesine devredildi)

  ·          Kanalizasyon ve arıtma sisteminin kurulması, (6360 Sayılı Yasa ile B.Şehir Belediyesine devredildi)

  ·          Sera atıkları için geri dönüşüm sistemi kurulması,(6360 Sayılı Yasa ile B.Şehir Belediyesine devredildi)

  ·          Yağmursuyu kanalları ve yol kaplama yapılması,

  ·          İmar planına uygun olarak trafik ve otopark sorununu rahatlatacak yeni alanlar düzenlenmesi,

  ·          Yol, meydan, park ve bahçelerin amacına uygun olarak düzenlenmesi ve  kullanılması,

  ·          Sosyal amaçlı projeler üretilmesi,

   

  D-İnsan Kaynakları:

        Belediyemiz bünyesinde 145 adet memur kadrosu mevcut olup, bunun 35 adedi dolu, 110 adedi boştur.  Belediyemizde 73 adet daimi işçi kadrosu mevcut olup, 26 adedi dolu 47 adedi boştur. Belediyemiz bünyesinde 2 adet sözleşmeli personelimiz bulunmaktadır.

   

  E-Araç-GereçDurumu:

        Belediyemizde 1 adet makam aracı, 3 adet traktör, 1adet küçük paletli  kepçe , 2 adet otobüs 2 adet pikap, 1 adet zabıta arabası, 1 adet lastikli kepçe, 1 adet cim biçme makinesi, 1 adet jeneratör,  2 adet motorsiklet, 1 adet komprösör ile hizmet  vermektedir.

   

  F-Sunulan Hizmetler:

   

  1-Temel Hizmetler:

   

  Belediyemizce aşağıdaki ana maddelerde belirtilen temel hizmetler yürütülmektedir.

  ·            Yol, yağmur suyu kanalı vb

  ·            Çöp ve Temizlik hizmetleri

  ·            Park, bahçe vb hizmetler

  ·            Halkpazarı ve Otopark hizmetleri

   

  2-Kültürel Hizmetler:

           

        Demre Belediyesi olarak her yıl geleneksel hale getirmeye çalıştığımız 6-25 Mayıs tarihlerinde Bahar Şenlikleri çerçevesinde, yağlı pehlivan güreşleri, konser organizasyonları ile çeşitli kültürel ve sanatsal etkinlikleri festival havasında kutlanmaktadır.

   

  3- Sosyal Hizmetler

           

        Her yıl Ramazan ayında muhtarlar aracılığı ile yardıma muhtaçaileler tespit edilerek vatandaşlara erzak yardımı yapılmış, fakir ve yardıma muhtaçolan ilçemizde yaşayan  ailelere para, gıda gibi her türlüyardımında bulunulmuştur. Yüksek öğrenim gören  muhtaçöğrencilere de eğitim yardımı yapılmıştır.

   

  II-AMAÇVE HEDEFLER

   

  A-Amaçve Hedefler:

        

      Belediyemiz öncelikle alt yapı (yağmur suyu kanalları) konuları olmak üzere çevre düzenleme projeleri ile ilçemizin geleceğine yönelik büyük projelerin yapımının gerçekleştirilmesi hedef alınmıştır.

        Bu amaçlarla oluşturulan temel politikamız ise öncelikle ilçemizin alt ve üst yapı sorunlarına kalıcı çözümler üreterek, her yönden geleceğini garanti altına almaktır.

   

  B-Temel Politikalar ve Öncelikler:

       

       Belediyemizin amaçlarının geçekleştirmek için kendi öz gelirlerini arttırmak, tahsilâtlara önem vermek ve aşırılığa kaçmayan, günübirlik yatırımlardan uzak ve en ekonomik çözümüüretecek bir harcama politikası ile bütçe dengesini sağlamaktır.

        

  YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

  2014 YILI FAALİYET RAPORU

   

             2014 Yılında: Yazı İşleri Müdürlüğü5393 Sayılı Belediye Kanununa göre Meclis ve Encümen çalışmalarının ön hazırlıklarının yapılması, alınan kararların uygulanması, ilanı, encümen karar örneklerinin ilgili birime teslimi, Belediyemiz Birimleri ve dış birimlerle, Tüm Kamu kurum ve Kuruluşları ile yapılan her türlüyazışmasına yönelik gelen giden evrakların takibi, hizmetlerinden sorumludur.

   

  ÇALIŞMALAR

   

           Personelin tüm özlük işleri, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 4857 Sayılı İş Kanunu ve Belediye Başkanlığının temel personel ilkelerine uygun olarak işe alma, işten çıkarma Yasa ve Yönetmelik prensibine göre görevlendirme, personelin yükselme ve ilerleme esasları ile ödevlerini haklarını ve yükümlülüklerini düzenlemektedir. Belediyenin birimlerinde görev yapan memur ve işçi personelin atama görevlendirme, personelinin işe girişinden emekli olana kadar geçen süredeki tüm işlemleri gerçekleştirerek, bunlarla ilgili her türlüyazışmaları yapmaktadır. Personellerin her türlüözlük haklarına yönelik (İzin vb.) görevlerini yürütmektedir.    

           Gelen - Giden evraklar dijital ortamda kayıt altına alınmakta, zamanında gereği için servislere ve ilgili kişi ve kuruluşlara ulaşmasını sağlamaktadır.

          Encümen Toplantıların gündemini hazırlayarak, toplantının oluşmasını sağlar ve alınan kararların uygulanması ile karar defterine de yazılmasını sağlar. 2014 yılı itibarı ile 57 adet toplantı yapılmış 179 adet Encümen kararı alınarak, yazılmıştır.

          Meclis Toplantısı: 5393 Sayılı Belediye kanunun 20. maddesi uyarınca Belediye Başkanı ile Meclis gündemini hazırlayarak, daha önce Meclis tarafından belirlenen günde her ay Meclis Toplantısının oluşmasını sağlar. 2014 yılında Temmuz ayı hariçolmak üzere her ay toplantı yapılmış, Mayıs ayında 2013 Mali Yılı İdare ve Kesin Hesabı görüşüldüğünden iki toplantı, Ekim ayında 2015 Mali Yılı Bütçesi görüşüldüğünden iki defa toplantı yapılmıştır. Toplam 13 adet Meclis Toplantısı yapılarak, 85 adet karar alınmıştır.

         Alınan kararların uygulanması için gerekli birimlere iletilmesini ve kararların ikişer nüshasının saklanmasını sağlar.

   

   

   

  EVLENDİRME MEMURLUĞU

  2014 YILI FAALİYET RAPORU

   

   

  *Evlendirme yönetmeliğine göre evlenme dosyasını hazırlamak.

  *Evlenme akdini yapmak.

  *Aile cüzdanı düzenleyip vermek.

  *Evlenmenin nüfus kütüklerine tescilini sağlamak.

  *Evlenme kütüğüve dosyalarını iyi bir şekilde muhafaza etmek.

  *Denetim yapmak isteyen yetkililere gerekli kolaylığı göstererek ve bu yetkililerce istenen Kütük. dosya ve belgeleri denetime hazır halde bulundurmak.

           2014 Yılında Evlendirme Memurluğunda; 2 adet Mahkeme Kararı, 10 adet Anne Baba Rızası, 5 adet Yabancı Uyruklu ve 1 adet İddet Müddeti   ile  olmak üzere toplam 159  adet evlenme akdi  yapılmıştır.

   

   

  MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

  2014 YILI FAALİYET RAPORU

   

   

  KURULUŞU-GÖREVLERİ

   

  Mali Hizmetler Müdürlüğü, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 1319 Sayılı Emlak Kanunu, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu , 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 1475 Sayılı İş Kanunu, 4857 Sayılı İş Kanunu, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim Kanunu, 4958 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe UsulüYönetmeliği ve ilgili yönetmelikler uyarınca mali hizmetler birimi olarak,

  ·          Hak sahiplerine ödemeler yapmak

  ·          İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, hazırlamak

  ·          Belediye mal ve hizmet sağlayan kişi ve kuruluşlara hak edişlerini ödemek

  ·          Emanetleri kontrol etmek ve ödemek

  ·          Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri hazırlamak,

  ·          Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkilerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak

  ·          Mali konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmaktır.

  ·          Belediye Başkanının maaşı, meclis ve encümen üyelerine oturum başı ödenmesi gereken özlük haklarının hazırlanıp ödenmesi, bordrolu çalışanların her ayın 15’inde ödenmek üzere maaşları, 6772 sayılı yasayla ödenen ikramiye ve sözleşme gereği emeklilik hakkını kazanmış personellerin evraklarının hazırlanması işlemleri yapılmıştır.

  ·          Ayrıca,maaş ve mesai puantajlarının kontrol edilip bilgisayar ortamında hazırlanıp,dökümlerinin çıkarılması ve arşivlenmesi ,sosyal yardımların hazırlanıp ödenmesi

  ·          Müdürlüğümüze gelen yazışma evrakları incelenerek ,ilgili kurumlara bilgi aktarılması ve gereken işlemlerin yapılması,

  ·          Asker ailelerine 2014 yılında 3 kişiye toplam 4.460,00 TL ödeme yapılmıştır.

   

  III FAALİYETKLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

  A-MALİ BİLGİLER

   

  A.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

       Belediyemiz Meclisi’nin 15.11.2014 tarih ve 61 sayılı kararları ile 25.900.000.00 TL ödenek belediyemiz kullanımına sunulmuştur.

  2014 mali yılı bütçesi ile verilen ödeneklere göre,

   

   Gider Bütçesinin Gerçekleşme oranı  :   21.236.839,00 ?  % 81,99

     Gelir Bütçesinin Gerçekleşme Oranı :   14.092.124,00 ?  % 54,44

   

  2014 yılı net tahsilatı : 14.052.053,00 ?    olarak gerçekleşmiş ve 21.236.839,00 ?   gider tahakkuku yapılmıştır.

   

   

   

   

   

  2-TEMEL MALİ TABLOLARA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER

   

  2014 Mali Yılı Gelirleri aşağıda bütçe kalemlerinden oluşmaktadır

  Vergi Gelirleri                                                    :  3.135.143,80 ?                                                                                 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri                        :  1.284.155,39 ?      

  Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelir        :  1.945.508,58 ?                    

  Diğer Gelirler                                                     : 5.571.416,90 ?                                                                                 Sermaye Gelirleri                                               : 2.155.900,00 ?                      

  TOPLAM                                                                     :14.092.124,67 ?       

   

  2014 Mali Yılı Giderleri aşağıdaki bütçe kalemlerinden oluşmaktadır.

   

  Personel Giderleri                                              : 2.345.558,65 ?

  Sosyal Güv.Kur.Dev.prim Giderleri                 :    356.467,70 ?

  Mal ve Hizmet Alım Giderleri                          : 9.115.014,08 ?

  Faiz Giderleri                                                    :     469.871,12 ?

  Cari Transferler                                                 :    502.180,87 ?

  Sermaye Giderleri                                              : 8.406.266,03 ?

  Sermaye Transferleri                                        :      41.480,76 ?

  TOPLAM                                                            :21.236.839,21 ? 

   

  A.3-MALİ DENETİM SONUÇLARI

   

  Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüiş ve işlemlerinin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 22.maddesi ile “Belediyelerin bir önceki yıl gider ve gelirleri ile hesap iş ve işlemlerinin denetimi için&rdquogörevlendirilen Denetim Komisyonu 27 Şubatt 2015 itibariyle çalışmalarını tamamlamış ,yapılan iş ve işlemlerin yasalar çerçevesinde yapıldığı,yasalara aykırılık teşkil eden bir durum olmadığı tespit edilmiş olup,komisyon raporu meclis başkanlığına sunulmuştur.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

  2014 YILI FAALİYET RAPORU

   

   

  Faaliyetlerimiz ve alt yapı çalışmalarımız:

   

    İlçe ile İlgili Çalışmalar:

             İlçemize Belediyemiz dışında Kültür ve Turizm Bakanlığımızın yardımlarıyla yapımına başlanılan;

   

  a - Arıtma :

               Arıtma yerinin tahsisi Maliye Bakanlığından gerçekleştirilmiş olup, İller Bankası A.Ş. tarafından, 20.08.2013 tarihinde 9.648.192,00 TL.ye ihale edilerek, 16.09.2013 tarihinde yükleniciye yer teslimi yapılmış ve tesis çalışmaları devam etmektedir. 2014 yılı yerel seçimleriyle beraber 6360 sayılı Büyükşehir yasası ile alt yapı hizmetleri Büyükşehir belediyesine devredilerek Antalya Büyükşehir Belediyesinin kontrolünde devam etmektedir.

   

  b- Kanalizasyon :

               İlçede kanalizasyon şebekesi kurulamamıştır. Bu durum modern şehircilik açısından büyük bir eksiklik olmasının yanı sıra, kanalizasyon ihtiyacının fosseptiklerle karşılanması yüzünden yer altı suyu için önemli bir tehdit söz konusudur. Bahse konu sıkıntının giderilebilmesi için inşa edilmesi gereken kanalizasyon şebekesi İller Bankası A.Ş. tarafından 24 04.2013 tarihinde 14.507.442,00 TL. ihale edilerek 03.07.2013 tarihinde yükleniciye yer teslimi yapılmış ve kanalizasyon çalışmaları devam etmektedir. 2014 yılı yerel seçimleriyle beraber 6360 sayılı Büyükşehir yasası ile alt yapı hizmetleri Antalya Büyükşehir belediyesine devredilerek Antalya Büyükşehir belediyesinin kontrolünde devam etmektedir.

   

  c- İçmesuyu :

               Mevzi imar planı içerisindeki yerlerin tamamında içme suyu şebekesi mevcuttur. Güvercinlik ve Sura Mevkiinde olmak üzere 2 adet su deposu bulunmaktadır. İller Bankası Genel Müdürlüğütarafından 16.08.2012 tarihinde 8.598.000,00TL. ihale edilerek 15.11.2012 tarihinde “Antalya-Demre İçme Suyu, Kaptaj, İshale Hatları, Depolar ve Şebeke Kesim Projesi Danışmanlık Hizmeti Alım İşi&rdquoİller Bankası A.Ş. tarafından şebeke sistemini yenileme çalışmaları başlamış olup, 2014 yılı yerel seçimlerle beraber 6360 sayılı Büyükşehir yasası ile alt yapı hizmetleri Antalya Büyükşehir belediyesine devredilerek Antalya Büyükşehir Belediyesinin kontrolünde devam etmektedir.

   

  d-Elektrik :

               İlçemizde elektrik alt yapısıyla ilgili sıkıntılarımız bulunmaktadır. Elektrik tesisatları oldukça eski olup kış ve yaz aylarında ihtiyaca cevap vermeyip sık sık arızalar meydana gelmektedir. Elektrik hatlarının yer altına alınarak tamamen yenilenmesi gerekmektedir. Bu çalışmalar da kısım kısım yapılmaktadır. Bu çalışmaların aralıklarla devam etmesi İlçemizde zaman zaman mağduriyetlere sebep olmaktadır.

   

  e-İmar planı :

   

               51 adet imar paftasını kapsayan ilçemizde, bütün mahallelerini kapsayan imar planı mevcuttur. Bununla birlikteKültür ve Turizm Bakanlığı’nın 02/ 06/ 2010 tarihli ve 116264 sayılı yazısı üzerine, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 3 üncümaddesi ile 16/ 04/ 2004 tarihli ve 2004/7253 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri ile Turizm Merkezlerinin Belirlenmesine ve İlanına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre, Demre İlçesi’nin Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi ilan edilmesi Bakanlar Kurulu’nca 23/ 06/ 2010 tarihinde kararlaştırılmıştır. Bahse konu karar 26 Temmuz 2010 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu karar mucibince hazırlanacak yeni planların hazırlanması süreci ise Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Yatırım İşletmeler Genel Müdürlüğütarafından yürütülmektedir. Ayrıca evrensel bir öneme sahip Noel Baba Müzesi’nin gelecek nesillere tarihi dokuya sadık kalınarak daha özenli bir biçimde aktarılabilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğütarafından bahse konu anıtsal yapının etrafında koruma imar planı yaptırılması çalışmaları sürdürülmektedir.

               Ancak 6360 Sayılı Yasa ile mahalleye dönüşen eski köylerimizde 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planları olmayıp, yapılması yönünde gerekli çalışmalar devam etmektedir.    

   

  f -İmar Uygulamaları ile ilgili çalışmalar:

   

               İlçemizin tamamı Bakanlar Kurulunun 2010/647 Sayılı ile Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi olarak ilan edilmesi sebebi ile tüm imar planı yapma yetkisi Kültür ve Turizm Bakanlığına geçmiştir. Bakanlık imar planı yapılmasıyla ilgili çalışmalarına başlamıştır. Bakanlık tarafından onaylanan ilçemiz genelini kapsayan 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı 22.11.2012 tarihinde onaylanmıştır. 1/5000 ve 1/1000 ölçekli plan çalışmaları da devam etmektedir. 

   

   

  g- Ruhsat ve Abonelik İşlemleri:

   

               Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünce 2014 yılı içerisinde 73 adet Yapı İnşaat Ruhsatı ve 220 adet Yapı Kullanma İzin belgesi verilmiştir. Ayrıca Fen İşleri Müdürlüğüservisinden çeşitli yerlere 2358 adet yazı gönderilmiştir.

   

  2015 Yılı Çalışma ve İş Programı:

   

               Belediyemizce 2014 yılı içerisinde başlanılan işlerin tamamı aynı yıl içerisinde tamamlanmış olup, 2015 yılında İlçemizin büyük sorunu olan yağmur suyu tahliyeleri amacı ile kanallar yapılması planlanmakta, Ayrıca yol kaplamaları, parklar, yürüyüş yolları, çocuk bahçeleri yapılması planlanmaktadır. 

   

  Projeli İşler ve Yatırımlar:

   

               İçme suyu, Kanalizasyon ve Arıtma tesisi Antalya Büyükşehir belediyesine devredilerek Antalya Büyükşehir Belediyesinin kontrolünde devam etmektedir.

               2014 yılı içerisinde ihalesi yapılarak tamamlanan işlere ait tablolar ise aşağıda sunulmuştur.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  DEMRE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ2014 YILI FAALİYET RAPORU

   

   

   

   

   

  SIRA NO

  SEKTÖRÜN ADI

  PROJE NUMARASI

  PROJENİN ADI

  PROJENİN YERİ

  PROJE BEDELİ ( TL.)

  PROGRAM YILI ÖDENEĞİ (TL.)

  NAKİT HARCAMA

  (TL)

  FİZİKİ GERÇEKLEŞME

   (%)

  AÇIKLAMALAR

  1

  K

  2014/6300

  Yağmur suyu kanalı ve beton perde duvar yapılması

  Finike-Cumhuriyet Cad. beton perde

   Alakent cad. kaldırım

   Vurallar sokak kanal

  86.400,00

  86.400,00

  86.400,00

  100

  Tamamlandı

  2

  K

  2014/10031

  Kilitli beton parke taşı satın alınması

  Muhtelif yerlerde

  127.000,00

  127.000,00

  127.000,00

  100

  Tamamlandı

  3

  K

  2014/5008

  Kömürlük,Taşdibi ve SülüklüTurizm Tesis Alanlarına Ulaşım Yolunun Açılması için Ekskavatör kiralanlaması

  Kömürlük-Taşdibi-Sülüklü

  195.000,00

  195.000,00

  185.900,00

  100

  Tamamlandı

  4

  K

  2014/16556

  Yağmur suyu kanalı ve beton perde ve beton yol kaplaması yapılması

  Bayerler sokak M.Masatlı Cad. Özekler sokak ve K.Kum Mah.

  136.785,00

  136.785,00

  59.044,58

  100

  Tamamlandı

  5

  K

  2014/21995

  Belediye Kültür Merkezinde Kullanılmak Üzere Yapı Malzemesi Alımı

  Kültür Merkezi Binası

  147.021,80

  147.021,80

  147.021,80

  100

  Tamamlandı

  6

  K

  2014/25330

  Belediye Kültür Merkezi ile Belediye Hizmet Binasında Kullanılmak Üzere Mekanik Tesisatı Malzemesi Alımı

  Kültür Merkezi Binası

  146.085,00

  146.085,00

  146.085,00

  100

  Tamamlandı

  7

  K

  2014/27878

  Belediye Kültür Merkezinde Kullanılmak Üzere Elektrik Tesisat Malzemesi Alımı

  Kültür Merkezi Binası

  145.840,00

  145.840,00

  145.840,00

  100

  Tamamlandı

  8

  K

  2014/28318

  Kum-Çakıl Dolgu ve Filler Malzemesi Satın Alınması

  turizm tesis alanlarına

  117.450,00

  117.450,00

  117.450,00

  100

  Tamamlandı

  9

  K

  2014/29525

  Demre M.Y.O Mimari, Statik, Elektrik, Mekanik Tesisat Projeleri ve Zemin EtüdüYaptırılması

  M.Y.O

  85.000,00

  85.000,00

  85.000,00

  100

  Tamamlandı

  11

  K

  2014/59872

  Büyük Kum Mah. Büyük Kum caddesi ve Deniz Caddesinde Kaldırım Yapılması.

  Büyük Kum Caddesi ve Deniz caddesi

  173.250,00

  173.250,00

  159.852,00

  100

  Tamamlandı

  12

  K

  2014/50777

  Katı Atıkların Toplanması ve Nakli Hizmet Alım İşi

  Demre Belediyesi

  5.770.000,00

  5.770.000,00

  5.770.000,00

  100

  Tamamlandı

  13

  K

  2014/45575

  Kilitli Beton Parke Taşıyla Yol Kaplaması, AraçPark yeri ve Yürüyüş Yolu Yapılması İşi

  Kızılalan mevkii ve Ayışığı sitesinin önündeki yol

  198.705,60

  198.705,60

  104.448,00

  100

  Tamamlandı

  14

  K

  2014/128772

  Demre Sahil Bandı Düzenleme

  Kömürlük Caddesi sahil projesi

  491.492,50

  491.492,50

  491.492,50

  100

  Tamamlandı

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

  2014 YILI FAALİYET RAPORU

                                                                           

        

  2014 Yılında;

          

          Zabıta Müdürlüğümüzce 2014 yılında238 adet Gelen Yazı, 264 adet Giden Yazı, 14 adet  adet Bimer Başvurusu olup, 13 olumlu cevap verilmiş ve 1 adet yazımız Belediye Veterinerimiz tarafından cevaplanmıştır.

          Yine Zabıta Müdürlüğüolarak 2 adedi Polisten, 3 adedi Jandarmadan  olmak üzere toplam 27 adet tutanak işleme konulmuş , 5 adet faaliyetten men, 30 adet İdari Para Cezası ve 2 adet Para olarak sonuçlandırılmıştır.

   

          İlan Servisimizde 203 adet resmi ilan yapılmış ve tutanağa bağlanmıştır.

   

          Ayrıca Ruhsat servisi olarak 85  adet Sıhhi, 8 adet Gayrisıhhi ve toplam 93 adet yeni İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı düzenlenmiş ve 2 adet ruhsat iptal edilmiştir.

               

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  HUKUK İŞLERİ

  2014 YILI FAALİYET RAPORU

   

                 

                 Muhtelif Şahıslarca Belediyemize Açılan Davalar

  İdare Mahkemesi                 2 adet

  Asliye Hukuk Mahkemesi     2 adet

  İcra Dairesi                            5 adet (1 adet Yavu Köyü, 2 adet Beymelek Belediyesi'ne ait)

             

             Geçmiş yıllarda aleyhimize açılan 12 adet İdare Mahkemesi, 5 adet Asliye Hukuk Mahkemesi, 1 adet Sulh Hukuk Mahkemesindeki davalar devam etmektedir.

   

             Belediyemiz Tarafından Açılan Davalar

  İcra Hukuk Mahkemesi                    1 adet

  İdare Mahkemesi                  2 adet

  Asliye Ceza Mahkemesi                   4 adet

  Cumhuriyet Başsavcılığı                   4 adet suçduyurusu

             Geçmiş yıllarda açmış olduğumuz  2 adet İdare Mahkemesi, 2 adet Asliye Ceza Mahkemesi,  1 adet Asliye Hukuk Mahkemesindeki davalar devam etmektedir.

             Suçtan zarar görme ihtimaline binaen hakkı olmayan yere tecavüz ile ilgili 55 adet Asliye Ceza Mahkemesindeki davalar devam etmektedir.

             6360 Sayılı Yasa gereğince tüzel kişiliği sona erip Belediyemiz sınırlarına dahil olan Üçağız ve Beymelek Belediyesine ait toplam 78 adet suçtan zarar görme ihtimaline binaen hakkı olmayan yere tecavüz ile ilgili Asliye Ceza Mahkemesindeki davalar devam etmektedir.

             6360 Sayılı Yasa gereğince tüzel kişiliği sona erip Belediyemiz sınırlarına dahil olan Beymelek Belediyesine ait toplam 45 adet Sulh Hukuk, Asliye Hukuk, İdare Mahkemesine ait dosyalardan 13 adet dava dosyası devam etmektedir. Diğerleri sonuçlanmıştır.

             6360 Sayılı Yasa gereğince tüzel kişiliği sona erip Belediyemiz sınırlarına dahil olan Özel İdareye ait toplam 113 tane yıkım kararı olan dosya bulunmaktadır. 60 adet dosyanın idare mahkemesinde davası devam etmektedir, henüz kesinleşmemiştir.

             3091 Sayılı Yasaya Muhalefetten 1 tane aleyhimize ihbarda bulunulmuştur.

             3091 Sayılı Yasaya Muhalefetten 2 tane Demre Kaymakamlığı’na ihbarda bulunulmuştur.

             Tahsilat servisinden gelen 15 adet ödeme emrinden 5 adedi tahsil edilmiştir, diğerleri ile ilgili işlemler devam etmektedir.

             6360 Sayılı Yasa gereğince tüzel kişiliği sona erip Belediyemiz sınırlarına dahil olan Özel İdareye ait toplam 21 adet icra dosyası bulunmaktadır. Bu dosyalar ile ilgili işlemler devam etmektedir.

   

             Yazışmalar

  Gelen evrak               136 adet

  Giden evrak                 98 adet

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  VETERİNER İŞLERİ BİRİMİ

  2014 YILI FAALİYET RAPORU

   

  A)   BELEDİYE VETERİNER HEKİMİ

  ·        5393 Sayılı Belediye kanunu

  ·        Serbest Veteriner Hekimlik Yönetmeliği

  ·        2678 Sayılı Özel Kombinaların Kuruluşuna izin veren Kanun

  ·        5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda Ve Yem Kanunu

  ·        İl ve İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararlarının ilgili hükümleri

  ·        Demre Belediye Başkanlığı Veteriner Hekimliği Birimi Çalışma Esasları Yönetmeliği

  ·        Bakanlık, Valilik ve Belediye Başkanlığının görevlerimizle ilgili verdiği yazılı emirlere uygun olarak görevlerini yürütür:

   

  B)   BELEDİYE GIDA MÜHENDİSİ

  ·        5393 Sayılı Belediye Kanunu

  ·        560 Sayılı Gıdaların Üretimi ve Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname

  ·        Gıda Maddeleri Tüzüğü

  ·        5179 Sayılı Gıdaların Üretilmesine ve Tüketilmesine Dair Kanun

  ·        Gıda Hijyeni Yönetmeliği

  ·        Gıda Üretim ve Satış Yerleri Hakkında Yönetmelik

  ·        5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem kanunu

  ·        İl ve İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararlarının İlgili Hükümleri

  ·        İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik

  ·        5326 Sayılı Kabahatler Kanunu

  ·          Bakanlık, Valilik ve Belediye Başkanlığının görevlerimizle ilgili verdiği yazılı emirlere uygun olarak aşağıdaki görevleri yürütür.

  C)   BİRİMİN YASAL GÖREVLERİ

   

  1) Tüm bitkisel ve hayvansal besinlerin ve mamullerin muayenelerini yapmak/yaptırmak, şüpheli gördüğügıda malzemelerinden numune alarak laboratuara göndermek ve sağlığa zararlı ve bozuk olan gıda maddelerini imha etmek, ilgililer hakkında yasal işlem yapmak.

  2) Gıda kaynaklı veya hayvansal kaynaklı salgınların görülmesi durumunda ilgili mercileri haberdar etmek, gerekli tedbirlerin alınmasına yardımcı olmak.

  3) İlçe sınırları içerisinde faaliyet gösteren gıda üretimi ve satışı yapan işyerlerinin ( fırın, pastane, lokanta, restoran, kasap, balıkçı, pideci, bakkal, market, çerezci) insan ve çevre sağlığı yönünden denetimini yapmak aynı zamanda hijyen gerektiren işletmelerde ( berber, bayan kuaförü, bar ) denetim yapmak, denetim sonuçlarını kayıt altına almak ve sonuçları raporlamak.

   

  4) Gayrı sıhhi müesseselerde satılmakta olan her çeşit gıda maddeleri ile işletme yapı kriterleri, ekipman ve donanım kriterleri, tuvalet ve lavabo kriterleri, hijyen kriterleri ve personel hijyen kriterlerini denetlemek, kontrol etmek ve raporlamak.

  5) Gıda üretimi ve satışı yapan işyeri personelinin bilinçlendirilmesi konusunda toplantılar ve eğitim çalışmaları yapmak.

  6) İlçemizde bulunan ve Cuma günleri kurulan Pazarın insan sağlığı açısından denetimini yapmak.

  7) Hıfzıssıhha Kurulu Kararlarının gıda ile ilgili maddelerini uygulamak.

  8) Denetim işlerinin kanun, yönetmelik ve tüzüklere göre yapılmasını sağlamak.

  9) Gerekli olduğu hallerde İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüile diğer ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde olmak.

  10) İşletmelerde İşyeri Ruhsatlarının olup olmadığını denetlemek.

  11) Ruhsat Denetim Komisyon Başkanlığı olarak işletme kriterlerinin &ldquoİşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğe&rdquogöre uygun olup olmadığını raporlamak, iş yeri açma belgesi verilmesi aşamasında Zabıta MüdürlüğüRuhsat Servisi Birimine görüş bildirmek.

  12) Avrupa Birliği ve Kalkınma ajansı başta olmak üzere Ulusal ve Uluslar arası hibe veren kurum ve kuruluşların hibe ilanlarını takip etmek ve projeler hazırlamak.

  13) Belediyemize gelen İngilizce dili ile yazılmış yazıları Türkçe diline çevirmek, çevirisini yapmak ve İngilizce olarak cevap yazmak.

  14) Birimimize gelen şikâyet ve talep dilekçeleri ile ilgili gerekli işlemleri yapmak.

  15) Belediye Başkanının verdiği görevleri yerine getirmek.

  16) Belediye Encümeni ve Meclisinin aldığı kararları eksiksiz olarak yerine getirmek.

  17) Kurban Bayramı öncesinde satışa sunulan kurbanlık hayvanların sağlık kontrollerini yapmak.

  18) Sokak hayvanlarından kaynaklı ısırık vakalarında şüpheli hayvanı müşahede altına alarak kuduz muayenesini yapmak.

  19 )İlk İlan aşamasından sözleşme aşamasına kadar İhale işlem dosyalarının takibini yapmak, elektronik ortama aktarılmasını sağlamak ve sonuçlandırmak.

   

  D) 2014 YILI DENETİMLERİ VE FAALİYETLERİ

  ·        1 lokanta ve 1 kasaphaneden alınan ve şüpheli görünen kıyma ve et ürünlerinin Gıda Laboratuarında farklı hayvan etlerinin olup olmadığına dair analizi yapılmıştır. Sonuçlar insan sağlığı açısından uygun çıkmıştır.

  ·        Gıda işletmelerinde kullanılan küflenmiş, pas tutmuş, kırılmış ve bakteri yuvasına dönmüş alet ve ekipmanlar işyerlerinden alınmış ve imha edilmiştir.

  ·         İşletmelerde bozuk olan gıda maddeleri imha edilmiştir.

  ·        Cuma günleri kurulan Pazar yerinde satılan deniz ürünlerinin ve açıkta satılan gıda ürünlerinin denetimleri yapılmış olup evsafını kaybetmiş olan gıda maddelerinin imha edilmesi sağlanmıştır. 

  ·        İlçe sınırları içerisinde faaliyet gösteren 7 adet fırın, 31 adet lokanta-restoran, 6 adet bar, 6 adet kasaphane, 2 adet balıkçı ayda bir kez bazen de iki haftada bir denetimleri yapılmış olup, uygunsuzluklar hakkında gerekli tutanaklar fotoğraflı bir şekilde tutulmuş ve uygunsuzlukların düzeltilmesi sağlanmış, düzeltmeyen işletmeler hakkında idari para cezası uygulanmıştır.

  ·        Sürekli olarak gıda işletmelerine sözlüuyarılar yapılmış olup işin ciddiyetine binaen yaptığınız işin önemli, riskli ve halkın sağlığını ilgilendiren bir iş olduğu işletmede çalışan personellere söylenmiştir.    

  ·        38 adet Market ve Süpermarkette satılan ürünlerin son kullanma tarihleri üçayda bir kontrol edilmiştir.

  ·        Gıda denetimine gidildiği zaman işin mahiyetine göre temizlik ve hijyen ile ilgili olarak personellere dikkat edilmesi gereken önemli ve kritik noktalar söylenmiştir.

  ·        Çevre ve görüntükirliliğine sebebiyet veren işyerlerine gerekli uyarılar yapılmıştır.

  ·        Zabıta ekipleriyle birlikte yapılan denetimler sonucunda ruhsatsız işyerleri tespit edilmiş ve bu işyerlerinin ruhsat alması sağlanmıştır.

  ·        İlçemizde faaliyet gösteren bay ve bayan kuaförlerinin denetimleri yapılarak steril ortam oluşturulması için gerekli bilgiler verilmiştir.

  ·        Fosseptiği taşarak çevreye ve insan sağlığına zarar veren yaklaşık 15 iş yerine uyarılar yapılarak, fosseptiğin çekilmesi sağlanmıştır.

  ·        Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı öncesi tatlı üretim yerleri denetlenmiştir.

  ·        Kurban Bayramı öncesinde kurbanlık hayvanların kontrolleri yapılmıştır.

  ·        Hıfzıssıhha Kurulu Kararları uygulanmıştır.

  ·        &ldquoİşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğe&rdquogöre işyerlerineişyeri açma belgesi verilmesi aşamasında 20 işyerinin kriterlere uygunluğu denetlenmiş olup, Zabıta MüdürlüğüRuhsat Servisi Birimine görüş bildirilmiştir.

  ·        Belediyemize gelen İngilizce e-mail ve yazılar Türkçeye çevrilmiştir.

  ·        Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığına ilçemizde yapılması gereken işlerle ilgili para talep dosyaları hazırlanmıştır.

  ·        Türkiye Belediyeler Birliği, Akdeniz Belediyeler Birliği ve Batı Akdeniz Kalkınma Ajansının vermiş olduğu çeşitli eğitimlere katılarak bilgi ve tecrübemizin artması sağlanmıştır.

  ·        4 Adet Hizmet Alımı, 6 Adet Yapım İşi ve 6 adet Mal alımı ihalelerinin ilan aşamasından sözleşme aşamasına kadar olan süreçleri takip edilerek sonuçlandırılmıştır.

   

  D) 2015 YILI HEDEFLERİMİZ VE YAPMAK İSTEDİKLERİMİZ

  ·        Geçmiş yıllarda yaptığımız işleri daha iyi yapmak, eksiklerimizi tamamlamak, hatalarımızdan ders çıkarmak, daha planlı, programlı olmak, daha iyi kayıt tutmak.

  ·        İlçemizde Gıda işletmelerinin kalite ve hijyen standartlarının bir göstergesi olan Beyaz Bayrak Projesini gerçekleştirmek.

  ·        Gıda ve ruhsat denetimlerimizi daha sık gerçekleştirmek.

  ·        Okul çocuklarına, öğrencilere sağlıklı gıda ve sağlıklı beslenme konularında Gıda Mühendisleri Odası aracılığıyla eğitimler ve seminerler vermek.

  ·        Fahri Gıda Denetmenleri yetiştirmek.

  ·        Gıda denetim işini halka yaymak.

  ·        Otel ve pansiyon denetimlerini etkin bir şekilde gerçekleştirmek.

  ·        Çevre ve görüntükirliliğini denetim altında tutmak.

  ·        Amacı dışında kullanılan işyerlerini kapatmak.

  ·        İşletmelerin kriterlere uygunluğunu sağlamak.

  ·        Bitkisel atık yağların daha verimli toplanmasını sağlamak.

  ·        Çevreye büyük zararı olan atık pillerin toplanmasını sağlamak.

  ·        Büyükşehir Belediyesi, Komşu ilçe Belediyeleri, Sivil Toplum Kuruluşları, Esnaf odaları ve ticaret odaları ile ikili ilişkilerimizi geliştirmek.

  ·        Batı Akdeniz Kalkınma Ajansından (BAKA) Hibe almak.

  ·        Türkiye Belediyeler Birliği, Akdeniz Belediyeler Birliği ve Batı Akdeniz Kalkınma Ajansının vermiş olduğu eğitimlere katılmak.