2015 Yılı Faaliyet Raporu

  2015 YILI

       DEMRE BELEDİYESİ

      FAALİYET RAPORU

   

   

   

   

  Değerli Meclis Üyelerim;

   

                İlçemiz Demre’de halkın yaşamaktan mutlu olduğu ve huzur bulduğu, sosyal ve kültürel hayatı zengin, yüksek standartlara sahip “Örnek Bir Dünya Kenti” vizyonu ile 30 Mart 2014 tarihinde onurla başladığım, Demre Belediye Başkanlığı’nın 2015 yılı hizmetlerini sizlere sunmaktan dolayı büyük mutluluk ve gurur duyuyorum.

                Tarihi ve kültürel zenginliği daima koruyan Demre’de; ayrı dilleri konuşan farklı inançlarda ve farklı ırklardaki insanlar yıllarca barış içinde yaşamışlardır. Belediyemiz hizmetlerini gerçekleştirirken, kapılarımızı her kesimden ve her yaştan insana daima açık tuttuk ve halkımızın ihtiyaçları her zaman dikkate alınmıştır.

                30 Mart 2014 Tarihinde yapılan Mahalli İdareler Seçimleri sonucunda başladığımız görevimizin 2.yılında halkımız, kurum ve kuruluşlarımızla hizmet hızını ve kalitesini artırmak amacıyla hep beraber işbirliği ve uyum içinde çalıştık. Sizlerinde bildiği gibi 6360 Sayılı Yasa ile Toptancı Hal, İtfaiye, Su, Kanalizasyon, Ulaşım, Defin ve Mezarlıklar Hizmetleri gibi bazı  hizmet birimlerinin iş ve işlemleri Antalya Büyükşehir Belediyesi bünyesine bağlanmıştır. Bunun yanında yine aynı yasa ile İlçemize 9 köy ve 1 beldenin katılımı gerçekleşmiş ve dolayısıyla hizmet ağımız genişlemiştir. Belediye olarak 17 mahalleye hizmet götürmeye çalışmaktayız.  Hizmetlerimizi yürütürken en iyi hizmeti yapmak, eldeki kaynakları doğru ve yerinde kullanarak iyi değerlendirmek tek arzumuzdur.

                Demre’nin tarihi dokusunun ve tarım topraklarının korunarak yapılan çalışmalardaki amacımız ilçemizin çağdaş ve modern bir çehreye kavuşturması için belirlenen hedeflere doğru ilerlemektedir. Bu yüzden projeleri uygularken sadece bugün için bir şey yapmadığımızı biliyor, aynı zamanda Demre’nin geleceğini de şekillendirdiğimizin farkındayız. Demre’nin geçmişinden gelen değerlerini, özelliklerini koruyarak; onu yarınlara taşımak ve gelecek nesillere gururla teslim etmek istiyoruz. Bugünü kurtarmaya çalışan değil geleceği düşünen bir anlayışla 2015 yılı boyunca gerçekleştirdiğimiz çalışmaları başlıklar altında bu faaliyet raporu ile sizlerle paylaşıyoruz. Bu vesile ile çalışmalarımıza katkıda bulunan meclis üyelerimize, başkan yardımcımıza, müdürlerimize, gayretli personelimize, muhtarlarımıza ve kendilerine hizmetle bizi şereflendiren saygı değer Demre’li hemşerilerimize teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum.

                                                                                                             

   

                                                                                                                            Süleyman TOPCU

                                                                                                                             Belediye Başkanı     

   

   

   

  I-GENEL BİLGİLER :

   

  A-Vizyon ve Misyon:

        Demre Belediyesi olarak vizyonumuz, Demre’nin doğal, tarihi, kültürel mirasına sahip çıkan, bu mirası korumaya çalışan bir yaklaşım ile birlikte Demre halkının sağlıklı, huzurlu ve güvenli bir ortam içerisinde yaşamasını sağlamaktır. Bunun da ötesinde çocuklarımıza özgünlüğü, tarihi ve doğal yapısı bozulmamış yaşanılası bir yer bırakabilmektir. Bunun içinde halkın karşılaştığı tüm sorunlar ile ilgilenip sorunlara çözüm odaklı yaklaşarak en fonksiyonel çözümleri bulmak için uğraşmaktayız. Demre halkına sunduğumuz hizmetin devamlı, herkese karşı eşitlik ve adalet ilkeleri doğrultusunda temel vizyonumuz olup, taraflara uzlaşmacı bir tavır sergilemekteyiz. Ayrıca yavaş yavaş ülkemizdeki Akdeniz Kültürünün yerini alan metropol kültürünün dışında kalarak Demre’nin şirin, temiz ve güvenle yaşanılan bir ilçe olarak kalmasını sağlamak için çalışmaktayız. İlçemizin kısıtlı imkânları ile en verimli olabilecek yatırımları yapmak ve bu yatırımların devamlılığını sağlamak için elimizden geleni yapmaktayız.

  Misyonumuz ise Demre’yi tarımı da korumak kaydıyla bir tarih, kültür ve turizm ilçesi yapma hedefinde ilerlemek amacıyla güvenilir, saydam, verimli ve kaliteli hizmet etmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. 

   

  B-Belediyemizin Görev ve Sorumlulukları:

        İlk defa 1904 yılında Eynihal adıyla köy statüsüne kavuşan Demre 6 Haziran 1968 yılında 4 köyün birleşmesiyle Belediyelik 4 Temmuz 1987 günü Kale adıyla ilçe olmuştur. İlçe 2005 yılında Demre adını almıştır. Demre Belediyesi olarak 30 Mart 2014 yerel seçimlerine kadar 7 mahalleye hizmet etmekteydik. Ancak 6360 Sayılı Büyükşehir Yasası ile illere bağlı ilçelerin mülki sınırları içerisinde yer alan köy ve belde belediyelerinin tüzel kişiliği kaldırılmış, köyler mahalle olarak, belediyeler ise belde ismiyle tek mahalle olarak bağlı bulundukları ilçenin belediyesine katılmıştır. Böylece hizmet alanı sınırlarımız genişleyerek  9 köy ve 1 beldenin katılımı ile 17 mahalleye hizmet götürmeye çalışmaktayız. 

        Belediyelerin görevi kısaca, İmar, ulaşım, çevre ve çevre sağlığı, temizlik,  şehir içi trafik, ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar, konut, sanat , kültür, turizm ve tanıtım, ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapmak veya yaptırmaktır. Ayrıca ilçe sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmaktır.

         Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak, vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken hizmet karşılığı alacakların tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak veya yaptırmak.

         Katı atıkların toplanması ve taşınması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.

         Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye sınırları ve mücavir alanlar içerisinde taşınmaz malları almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.

         Gayri sıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.

   

  C-Amaç ve Hedefler:

  ·           İçme suyu şebekesinin yenilenmesi (6360 Sayılı Yasa ile B.Şehir Belediyesine devredildi)

  ·           Kanalizasyon ve arıtma sisteminin kurulması, (6360 Sayılı Yasa ile B.Şehir Belediyesine devredildi)

  ·           Sera atıkları için geri dönüşüm sistemi kurulması,

  ·           Yağmursuyu kanalları ve yol kaplama yapılması,

  ·           İmar planına uygun olarak trafik ve otopark sorununu rahatlatacak yeni alanlar düzenlenmesi,

  ·           Yol, meydan, park ve bahçelerin amacına uygun olarak düzenlenmesi ve  kullanılması,

  ·           Sosyal amaçlı projeler üretilmesi,

  D-İnsan Kaynakları:

         Belediyemiz norm kadrosunda, 145 adet memur kadrosu bulunmaktadır. Bunun 27 adedi dolu ve 118 adedi boş olup, ayrıca 3 adet sözleşmeli personelimiz mevcuttur. Öte yandan norm kadro dahilinde 73 adet Sürekli İşçi (daimi işçi) kadrosu mevcut olup, bunun 26 adedi dolu 47 adedi boş bulunmaktadır.

   

  E-Araç-Gereç Durumu:

         Belediyemizde 1 adet hizmet (makam) aracı, 5 adet traktör, 1 adet küçük paletli  kepçe , 3 adet otobüs, 3 adet pikap, 1 adet zabıta arabası, 2 adet lastikli kepçe, 1 adet vidanjör, 1 adet kamyon, 4 adet çöp kamyonu, 1 adet kazıcı-yükleyici kepçe, 5 adet motosiklet mevcut olup, İlçe sınırlarımız içerisinde ve halkımıza bu araç parkı ile hizmet verilmektedir.

   

  F-Sunulan Hizmetler:

   

  1-Temel Hizmetler:

   

  Belediyemizce aşağıdaki ana maddelerde belirtilen temel hizmetler yürütülmektedir.

  ·             Yol, yağmur suyu kanalı vb

  ·             Çöp ve Temizlik hizmetleri

  ·             Park, bahçe vb hizmetler

  ·             Halkpazarı hizmetleri

   

  2-Kültürel Hizmetler:

           

         Demre Belediyesi olarak her yıl geleneksel hale getirmeye çalıştığımız 6-25 Mayıs tarihlerinde Bahar Şenlikleri çerçevesinde, yağlı pehlivan güreşleri, konser organizasyonları ile  çeşitli kültürel ve sanatsal etkinlikleri festival havasında kutlanmaktadır.

   

  3- Sosyal Hizmetler

           

         Her yıl Ramazan ayında muhtarlar aracılığı ile yardıma muhtaç aileler tespit edilerek vatandaşlara erzak yardımı yapılmış, fakir ve yardıma muhtaç olan ilçemizde yaşayan  ailelere para, gıda  gibi her türlü yardımında bulunulmuştur. Yüksek öğrenim gören  muhtaç öğrencilere de eğitim yardımı yapılmıştır.

   

  II-AMAÇ VE HEDEFLER

   

  A-Amaç ve Hedefler:

        

       Belediyemiz öncelikle alt yapı (yağmur suyu kanalları) konuları olmak üzere çevre düzenleme projeleri ile ilçemizin geleceğine yönelik büyük projelerin yapımının gerçekleştirilmesi hedef alınmıştır.

         Bu amaçlarla oluşturulan temel politikamız ise öncelikle ilçemizin alt ve üst yapı sorunlarına kalıcı çözümler üreterek, her yönden geleceğini garanti altına almaktır.

   

  B-Temel Politikalar ve Öncelikler:

       

        Belediyemizin amaçlarının geçekleştirmek için kendi öz gelirlerini arttırmak, tahsilâtlara önem vermek ve aşırılığa kaçmayan, günübirlik yatırımlardan uzak ve en ekonomik çözümü üretecek bir harcama politikası ile bütçe dengesini sağlamaktır.

                                                        YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

  2015 YILI FAALİYET RAPORU

   

              2015 Yılında: Yazı İşleri Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanununa göre Meclis ve Encümen çalışmalarının ön hazırlıklarının yapılması, alınan kararların uygulanması, ilanı, encümen karar örneklerinin ilgili birime teslimi, Belediyemiz Birimleri ve dış birimlerle, Tüm Kamu kurum ve Kuruluşları ile yapılan her türlü yazışmasına yönelik gelen giden evrakların takibi, hizmetlerinden sorumludur.

   

  ÇALIŞMALAR

   

            Personelin tüm özlük işleri, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 4857 Sayılı İş Kanunu ve Belediye Başkanlığının temel personel ilkelerine uygun olarak işe alma, işten çıkarma Yasa ve Yönetmelik prensibine göre görevlendirme, personelin yükselme ve ilerleme esasları ile ödevlerini haklarını ve yükümlülüklerini düzenlemektedir. Belediyenin birimlerinde görev yapan memur ve işçi personelin atama görevlendirme, personelinin işe girişinden emekli olana kadar geçen süredeki tüm işlemleri gerçekleştirerek, bunlarla ilgili her türlü yazışmaları yapmaktadır. Personellerin her türlü özlük haklarına yönelik (İzin vb.) görevlerini yürütmektedir.    

            Gelen - Giden evraklar dijital ortamda kayıt altına alınmakta, zamanında gereği için servislere ve ilgili kişi ve kuruluşlara ulaşmasını sağlamaktadır.

           Encümen Toplantıların gündemini hazırlayarak, toplantının oluşmasını sağlar ve alınan kararların uygulanması ile karar defterine de yazılmasını sağlar.  2015 yılı itibarı ile 52 adet toplantı yapılmış 142 adet Encümen kararı alınarak, yazılmıştır.

           Meclis Toplantısı: 5393 Sayılı Belediye kanunun 20. maddesi uyarınca Belediye Başkanı ile Meclis gündemini hazırlayarak, daha önce Meclis tarafından belirlenen günde her ay Meclis Toplantısının oluşmasını sağlar. 2015 yılında Temmuz ayı hariç olmak üzere her ay toplantı yapılmış, Mayıs ayında 2014 Mali Yılı İdare ve Kesin Hesabı görüşüldüğünden iki toplantı, Ekim ayında 2016 Mali Yılı Bütçesi görüşüldüğünden iki defa toplantı  ve Aralık ayında Mülkiyeti Belediyemize ait 360 ada 1 nolu parselin Milli Eğitim Bakanlığı adına bedelsiz ve süresiz olarak tahsis edilmesi şartı ile Maliye Hazinesine devri talebinin görüşülmesi için yapılan  Olağanüstü toplantı ile birlikte iki adet toplantı yapılmıştır. Toplam 14 adet Meclis Toplantısı yapılarak, 50 adet karar alınmıştır.

          Alınan kararların uygulanması için gerekli birimlere iletilmesini ve kararların ikişer nüshasının saklanmasını sağlar.

   

   

  EVLENDİRME MEMURLUĞU

  2015 YILI FAALİYET RAPORU

   

  *Evlendirme yönetmeliğine göre evlenme dosyasını hazırlamak.

  *Evlenme akdini yapmak.

  *Aile cüzdanı düzenleyip vermek.

  *Evlenmenin nüfus kütüklerine tescilini sağlamak.

  *Evlenme kütüğü ve dosyalarını iyi bir şekilde muhafaza etmek.

  *Denetim yapmak isteyen yetkililere gerekli kolaylığı göstererek ve bu yetkililerce istenen Kütük. dosya ve belgeleri denetime hazır halde bulundurmak.

            Evlendirme Memurluğu tarafından 2015 yılında;  2 adet Anne Baba Rızası, 2 adet Yabancı Uyruklu,  3 adet İddet Müddeti   ile ve 1 adet Mahkeme Kararı olmak üzere toplam 174  adet evlenme akdi  yapılmıştır.

   

  MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

  2015 YILI FAALİYET RAPORU

   

   

  KURULUŞU-GÖREVLERİ

   

  Mali Hizmetler Müdürlüğü, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 1319 Sayılı Emlak Kanunu, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu , 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 1475 Sayılı İş Kanunu, 4857 Sayılı  İş Kanunu, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim Kanunu, 4958 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliği ve ilgili yönetmelikler uyarınca mali hizmetler birimi olarak,

  ·           Hak sahiplerine ödemeler yapmak

  ·           İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, hazırlamak

  ·           Belediye mal ve hizmet sağlayan kişi ve kuruluşlara hak edişlerini ödemek

  ·           Emanetleri kontrol etmek ve ödemek

  ·           Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri hazırlamak,

  ·           Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkilerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak

  ·           Mali konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmaktır.

  ·           Belediye Başkanının maaşı, meclis ve encümen üyelerine oturum başı ödenmesi gereken özlük haklarının hazırlanıp ödenmesi, bordrolu çalışanların her ayın 15’inde ödenmek üzere maaşları, 6772 sayılı yasayla ödenen ikramiye ve sözleşme gereği emeklilik hakkını kazanmış personellerin evraklarının hazırlanması işlemleri yapılmıştır.

  ·           Ayrıca, maaş ve mesai puantajlarının kontrol edilip bilgisayar ortamında hazırlanıp,dökümlerinin çıkarılması ve arşivlenmesi ,sosyal yardımların  hazırlanıp ödenmesi

  ·           Müdürlüğümüze gelen yazışma evrakları incelenerek ,ilgili kurumlara bilgi aktarılması ve gereken işlemlerin yapılması,

   

  III FAALİYETKLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

  A-MALİ BİLGİLER

   

  A.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

         Belediyemiz Meclisi’nin 20.11.2014 tarih ve 71 sayılı kararları ile 15.985.000.00 TL ödenek belediyemiz kullanımına sunulmuştur.

  2015 mali yılı bütçesi ile verilen ödeneklere göre,

   

             Gider Bütçesinin Gerçekleşme oranı   :  12.634.664,00 TL    % 79,04

       Gelir Bütçesinin Gerçekleşme Oranı    :    13.279.924,00 TL    % 83,07

   

  2014 yılı net tahsilatı : 13.260.463,00 TL    olarak gerçekleşmiş ve 12.627.601,00 TL    gider tahakkuku  yapılmıştır.

   

  2-TEMEL MALİ TABLOLARA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER

   

  2014 Mali Yılı Gelirleri aşağıda bütçe kalemlerinden oluşmaktadır

  Vergi Gelirleri                                                     :  3.379.932,23 TL                                                                                  

  Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri                          :     581.334,25 TL   

  Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelir         :  1.315.836,72 TL                 

  Diğer Gelirler                                                      :  5.559.999,14 TL                                                                                

   Sermaye Gelirleri                                                :  2.44.2822,50 TL                   

  TOPLAM                                                                       :13.279.924,84 TL    

   

  2014 Mali Yılı Giderleri aşağıdaki bütçe kalemlerinden oluşmaktadır.

   

  Personel Giderleri                                               :  2.424.326,11 TL

  Sosyal Güv.Kur.Dev.prim Giderleri                 :     370.473,46 TL

  Mal ve Hizmet Alım Giderleri                           :  6.966.385,15 TL

  Faiz Giderleri                                                      :      250.760,28 TL

  Cari Transferler                                                  :       97.950,00 TL

  Sermaye Giderleri                                               :  2.475.852,32 TL

  Sermaye Transferleri                                         :        48.916,97 TL

  TOPLAM                                                             : 12.634.664,00 TL

   

  A.3-MALİ DENETİM SONUÇLARI

   

  Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü iş ve işlemlerinin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma  Yönetmeliğinin 22.maddesi ile “Belediyelerin bir önceki yıl gider ve gelirleri ile hesap iş ve işlemlerinin denetimi için” görevlendirilen Denetim Komisyonu 26 Şubat 2016 itibariyle çalışmalarını tamamlamış ,yapılan iş ve işlemlerin yasalar çerçevesinde yapıldığı,yasalara aykırılık teşkil eden  bir durum olmadığı tespit edilmiş olup, komisyon raporu meclis başkanlığına sunulmuştur.

   

   

   

  FEN İŞLERİ  MÜDÜRLÜĞÜ

  2015 YILI  FAALİYET RAPORU

   

   

  Faaliyetlerimiz ve alt yapı çalışmalarımız:

   

     İlçe ile İlgili Çalışmalar:

              İlçemize Belediyemiz dışında Kültür ve Turizm Bakanlığımızın yardımlarıyla yapımına başlanılan;

   

  a - Arıtma :

                Arıtma yerinin tahsisi Maliye Bakanlığından gerçekleştirilmiş olup, İller Bankası A.Ş. tarafından, 20.08.2013 tarihinde 9.648.192,00 TL.ye ihale edilerek, 16.09.2013 tarihinde yükleniciye yer teslimi yapılmış ve tesis çalışmaları devam etmektedir. 2014 yılı yerel seçimleriyle beraber 6360 sayılı Büyükşehir yasası ile alt yapı hizmetleri Büyükşehir belediyesine devredilerek Antalya Büyükşehir Belediyesinin kontrolünde devam etmektedir.

   

  b- Kanalizasyon :

                İlçede kanalizasyon şebekesi kurulamamıştır. Bu durum modern şehircilik açısından büyük bir eksiklik olmasının yanı sıra, kanalizasyon ihtiyacının fosseptiklerle karşılanması yüzünden yer altı suyu için önemli bir tehdit söz konusudur. Bahse konu sıkıntının giderilebilmesi için inşa edilmesi gereken kanalizasyon şebekesi İller Bankası A.Ş. tarafından 24 04.2013 tarihinde  14.507.442,00 TL. ihale edilerek 03.07.2013 tarihinde yükleniciye yer teslimi yapılmış ve kanalizasyon çalışmaları devam etmektedir. 2014 yılı yerel seçimleriyle beraber 6360 sayılı Büyükşehir yasası ile alt yapı hizmetleri Antalya Büyükşehir belediyesine devredilerek Antalya Büyükşehir belediyesinin kontrolünde devam etmektedir.

   

  c- İçmesuyu :

                Mevzi imar planı içerisindeki yerlerin tamamında içme suyu şebekesi mevcuttur. Güvercinlik ve Sura Mevkiinde olmak üzere 2 adet su deposu bulunmaktadır. İller Bankası Genel Müdürlüğü tarafından 16.08.2012 tarihinde 8.598.000,00TL. ihale edilerek 15.11.2012  tarihinde “Antalya-Demre İçme Suyu, Kaptaj, İshale Hatları, Depolar ve Şebeke Kesim Projesi Danışmanlık Hizmeti Alım İşi” İller Bankası A.Ş. tarafından şebeke sistemini yenileme çalışmaları başlamış olup, 2014 yılı yerel seçimlerle beraber 6360 sayılı Büyükşehir yasası ile alt yapı hizmetleri Antalya Büyükşehir belediyesine devredilerek Antalya Büyükşehir Belediyesinin kontrolünde devam etmektedir.

   

  d-Elektrik :

                İlçemizde elektrik alt yapısıyla ilgili sıkıntılarımız bulunmaktadır. Elektrik tesisatları oldukça eski olup kış ve yaz aylarında ihtiyaca cevap vermeyip sık sık arızalar meydana gelmektedir. Elektrik hatlarının yer altına alınarak tamamen yenilenmesi gerekmektedir. Bu çalışmalar da kısım kısım yapılmaktadır. Bu çalışmaların aralıklarla devam etmesi İlçemizde zaman zaman mağduriyetlere sebep olmaktadır.

   

  e-İmar planı :

   

                51 adet imar paftasını kapsayan ilçemizde, bütün mahallelerini kapsayan imar planı mevcuttur. Bununla birlikte; Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 02/ 06/ 2010 tarihli ve 116264 sayılı yazısı üzerine, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 3 üncü maddesi ile 16/ 04/ 2004 tarihli ve 2004/7253 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri ile Turizm Merkezlerinin Belirlenmesine ve İlanına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre, Demre İlçesi’nin Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi ilan edilmesi Bakanlar Kurulu’nca 23/ 06/ 2010 tarihinde kararlaştırılmıştır. Bahse konu karar 26 Temmuz 2010 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu karar mucibince hazırlanacak yeni planların hazırlanması süreci ise Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Yatırım İşletmeler Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Ayrıca evrensel bir öneme sahip Noel Baba Müzesi’nin gelecek nesillere tarihi dokuya sadık kalınarak daha özenli bir biçimde aktarılabilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından bahse konu anıtsal yapının etrafında koruma imar planı yaptırılması çalışmaları tamamlanmıştır.

                Ancak 6360 Sayılı Yasa ile mahalleye dönüşen eski köylerimizde 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planları olmayıp, yapılması yönünde gerekli çalışmalar devam etmektedir.    

   

   

  f -İmar Uygulamaları ile ilgili çalışmalar:

   

                İlçemizin tamamı Bakanlar Kurulunun 2010/647 Sayılı ile Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi olarak ilan edilmesi sebebi ile tüm imar planı yapma yetkisi Kültür ve Turizm Bakanlığına geçmiştir. Bakanlık imar planı yapılmasıyla ilgili çalışmalarına başlamıştır. Bakanlık tarafından onaylanan ilçemiz genelini kapsayan 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı 22.11.2012 tarihinde onaylanmıştır. 1/5000 ve 1/1000 ölçekli plan çalışmaları da devam etmektedir. 

   

  g- Ruhsat ve Abonelik İşlemleri:

   

                Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünce  2015 yılı içerisinde 46 adet Yapı İnşaat Ruhsatı ve 121 adet Yapı Kullanma İzin belgesi verilmiştir. Ayrıca Fen İşleri Müdürlüğü servisinden çeşitli yerlere 1885 adet yazı gönderilmiştir.

   

  2015 Yılı Çalışma ve İş Programı:

   

                Belediyemizce 2015 yılı içerisinde başlanılan  işlerin tamamı aynı yıl içerisinde tamamlanmış olup, 2016 yılında İlçemizin büyük sorunu olan yağmur suyu tahliyeleri amacı ile kanallar yapılması planlanmaktadır.

   

  Projeli İşler ve Yatırımlar:

   

                İçme suyu, Kanalizasyon ve Arıtma tesisi Antalya Büyükşehir belediyesine devredilerek Antalya Büyükşehir Belediyesinin kontrolünde devam etmektedir.

   2015 yılı içerisinde ihalesi yapılarak tamamlanan işlere ait tablolar ise aşağıda sunulmuştur.

  DEMRE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI FAALİYET RAPORU

  SIRA NO

  SEKTÖRÜN ADI

  PROJE NUMARASI

  PROJENİN ADI

  PROJENİN YERİ

  PROJE BEDELİ (TL.)

  FİZİKİ GERÇEKLEŞME
   (%)

  AÇIKLAMALAR

  1

  K

  2015/182741

  ÇEVRELİ MAH.TRAPEZ KESİTLİ YAĞMURSUYU KANALI YAPILMASI

  ÇEVRELİ MAHALLESİ

  69.000,00

  100

  TAMAMLANDI

  2

  K

  2015/155552

  2016 YILI AKARYAKIT SATIN ALINMASI

  BELEDİYE HİZMETLERİ

  695.160,00

  DEVAM

  2016 YILI İÇİN

  3

  K

  2015/152429

  CRS-2 KATYONİK ASFALT EMÜLSİYONU ALINMASI VE NAKLİ

  ASFALT KAPLAMA YAPILAN YOLLAR

  152.022,85

  100

  TAMAMLANDI

  4

  K

  2015/146976

  AKARYATIKNSATIN ALINMASI

  2015 YILI İÇİNDE KULLANILMAYA

  125.600,00

  100

  TAMAMLANDI

  5

  K

  2015/129521

  DEMRE İLÇESİ KÖMÜRLÜK, TAŞDİBİ VE SÜLÜKLÜ TURİZM TESİS ALANLARINA ULAŞIMI SAĞLAYAN İMAR YOLUNUN AÇILMASI

  SÜLÜKLÜ, TAŞDİBİ

  105.270,00

  100

  TAMAMLANDI

  6

  K

  2015/120230

  KİLİTLİ BETON PARKE TAŞINDAN YOL KAPLMASI YAPILMASI

  BEYMELEK-YAYLAKAYA MH.

  235.261,00

  100

  TAMAMLANDI

  7

  K

  2015/115692

  İLÇEMİZ MUHTELİF YERLERİNDE YAĞMURSUYU TAHLİYE TAHLİYE KANALI YAPIMI

  BEYMELEK-YAYLAKAYA MH.

  82.000,00

  100

  TAMAMLANDI

  8

  K

  2015/284374

  BEYMELEK MAHALLESİNDE TAŞ DUVAR YAPILMASI

  BEYMELEK MAH.

  95.000,00

  100

  TAMAMLANDI

  9

  K

  2015/67143

  İLÇEMİZ DE BU YIL İÇERİSİNDE MEYDANA GELEN DOĞAL AFETTE HASAR GÖREN YOLLARIMIZA DÜZENLEME YAPILMASI

  TÜM YOLLAR

  948.000,00

  100

  TAMAMLANDI

  10

  K

  2015/471199

  187 ADA 25 NOLU PARSELDE BİNA KABA İNŞAAT YAPILMASI

  GÖKYAZI MAH. 187 ADA 25 PARSEL

  109.000,00

  100

  TAMAMLANDI

  11

  K

  2015/24033

  KÖMÜRLÜK, TAŞDİBİ, SÜLÜKLÜ PLAJLARI KENARINDAKİ TURİZM TESİS ALANLARINA ULAŞIM SAĞLAYAN İMAR YOLUNUN AÇILMASI

  KÖMÜRLÜK, TAŞDİBİ, SÜLÜKLÜ

  344.954,00

  100

  TAMAMLANDI

   

   

  ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

  2015 YILI  FAALİYET RAPORU

                                                                            

         

  2015 Yılında;

          

           Zabıta Müdürlüğümüzce 2015 yılında; 227 adet Gelen Yazı, 191 adet Giden Yazı, 16 adet  Bimer Başvurusu olup bunlardan 1 adet yazımız Belediye Veterinerimiz tarafından, 1 adedi Fen İşleri Müdürlüğümüzce ve 14 adedi de Zabıta Müdürlüğümüzce cevaplandırılmıştır. 

           Yine Zabıta Müdürlüğü olarak 7 adedi Polisten, 9 adedi Jandarmadan, 12 adedi Belediyemizce ve 3 adedi Çevre Şehircilik İl Müdürlüğünce olmak üzere toplam 31 adet tutanak işleme konulmuştur.

           İlan servisimizde 149 adet giden yazı kaydı, 193 adet resmi ilan yapılmış ve tutanağa bağlanmıştır.  

   

            Ayrıca Ruhsat servisi olarak 49 adet gelen yazı, 175 adet  giden yazı kaydı yapılmış, 65  adet Sıhhi, 11 adet Gayrisıhhi ve 13 adet İçkili Sıhhi olmak üzere toplam 89 adet yeni İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı düzenlenmiş ve 5 adet ruhsat iptal edilmiştir.

               

   

  HUKUK İŞLERİ

  2015 YILI FAALİYET RAPORU

   

                 

                  Muhtelif Şahıslarca Belediyemize Açılan Davalar

  İdare Mahkemesi                   2 adet

  Asliye Hukuk Mahkemesi      4 adet

  İcra Dairesi                             8 adet  

             

              Belediyemiz Tarafından Açılan Davalar

  İdare Mahkemesi                               1 adet

  İcra Hukuk Mahkemesi                     1 adet

  Cumhuriyet Başsavcılığı                  28 adet suç duyurusu

   

              Asliye Ceza Mahkemesi’nde 8 tane dosyada davaya katılma talebimiz olmuştur.

              Demre Noterliği’nden 3 adet ihtarname gönderilmiştir. 

   

              6360 Sayılı Yasa gereğince tüzel kişiliği sona erip Belediyemiz sınırlarına dahil olan Üçağız ve Beymelek Belediyesine ait dosyalar ile ilgili davalar ve geçmiş yıllarda aleyhimize açılan davalar ile geçmiş yıllarda açmış olduğumuz davalar devam etmektedir.

   

              Dava konusu yer Köşkerler Mahallesinde bulunduğundan davaya dahil edildiğimiz 8 adet Asliye Hukuk Mahkemesinde tescile ilişkin davalar devam etmektedir.

   

              Tahsilat servisinden gelen 95 adet ödeme emrinden 61 adedi tahsil edilmiş ve diğerleri ile ilgili işlemler devam etmektedir.

   

              Yazışmalar

  Gelen evrak                461 adet

  Giden evrak                274 adet

   

   

  VETERİNER İŞLERİ BİRİMİ

  2015 YILI FAALİYET RAPORU

   

   

  A)    BELEDİYE VETERİNER HEKİMİ

   

  ·         5393 Sayılı Belediye kanunu

  ·         Serbest Veteriner Hekimlik Yönetmeliği

  ·         2678 Sayılı Özel Kombinaların Kuruluşuna izin veren Kanun

  ·         5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda Ve Yem Kanunu

  ·         İl ve İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararlarının ilgili hükümleri

  ·         Demre Belediye Başkanlığı Veteriner Hekimliği Birimi Çalışma Esasları Yönetmeliği

  ·         Bakanlık, Valilik ve Belediye Başkanlığının görevlerimizle ilgili verdiği yazılı emirlere uygun olarak  görevlerini yürütür:

   

  B)    BELEDİYE GIDA MÜHENDİSİ

   

  ·         5393 Sayılı Belediye Kanunu

  ·         560 Sayılı Gıdaların Üretimi ve Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname

  ·         Gıda Maddeleri Tüzüğü

  ·         5179 Sayılı Gıdaların Üretilmesine ve Tüketilmesine Dair Kanun

  ·         Gıda Hijyeni Yönetmeliği

  ·         Gıda Üretim ve Satış Yerleri Hakkında Yönetmelik

  ·         5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem kanunu

  ·         İl ve İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararlarının İlgili Hükümleri

  ·         İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik

  ·         5326 Sayılı Kabahatler KanunuBakanlık, Valilik ve Belediye Başkanlığının görevlerimizle ilgili verdiği yazılı emirlere uygun olarak aşağıdaki görevleri yürütür.

   

  C)    BİRİMİN YASAL GÖREVLERİ

   

  1) Tüm bitkisel ve hayvansal besinlerin ve mamullerin muayenelerini yapmak/yaptırmak,  şüpheli gördüğü gıda malzemelerinden numune alarak laboratuara göndermek ve sağlığa zararlı ve bozuk olan gıda maddelerini imha etmek, ilgililer hakkında yasal işlem yapmak.

  2) Gıda kaynaklı veya hayvansal kaynaklı salgınların görülmesi durumunda ilgili mercileri haberdar etmek, gerekli tedbirlerin alınmasına yardımcı olmak.

  3) İlçe sınırları içerisinde faaliyet gösteren gıda üretimi ve satışı yapan işyerlerinin ( fırın, pastane, lokanta, restoran, kasap, balıkçı, pideci, bakkal, market, çerezci vs.) insan ve çevre sağlığı yönünden denetimini yapmak aynı zamanda hijyen gerektiren işletmelerde ( berber, bayan kuaförü, bar ) denetim yapmak, denetim sonuçlarını kayıt altına almak ve sonuçları raporlamak.

  4) Gayrı sıhhi müesseselerde satılmakta olan her çeşit gıda maddeleri ile işletme yapı kriterleri, ekipman ve donanım kriterleri, tuvalet ve lavabo kriterleri, hijyen kriterleri ve personel hijyen kriterlerini denetlemek, kontrol etmek ve raporlamak.

  5) Gıda üretimi ve satışı yapan işyeri personelinin bilinçlendirilmesi konusunda toplantılar ve eğitim çalışmaları yapmak.

  6) İlçemizde bulunan ve Cuma günleri kurulan Pazarın insan sağlığı açısından denetimini yapmak.

  7)  Hıfzıssıhha Kurulu Kararlarının gıda ile ilgili maddelerini uygulamak.

  8) Denetim işlerinin kanun, yönetmelik ve tüzüklere göre yapılmasını sağlamak.

  9) Gerekli olduğu hallerde İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile diğer ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde olmak.

  10) İşletmelerde İşyeri Ruhsatlarının olup olmadığını denetlemek.

  11)  Ruhsat Denetim Komisyon Başkanlığı olarak işletme kriterlerinin “ İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğe” göre uygun olup olmadığını raporlamak, iş yeri açma belgesi verilmesi aşamasında Zabıta Müdürlüğü Ruhsat Servisi Birimine görüş bildirmek.

  12) Avrupa Birliği ve Kalkınma ajansı başta olmak üzere Ulusal ve Uluslar arası hibe veren kurum ve kuruluşların hibe ilanlarını takip etmek ve projeler hazırlamak.

  13) Birimimize gelen şikâyet ve talep dilekçeleri ile ilgili gerekli işlemleri yapmak.

  14) Belediye Başkanının verdiği görevleri yerine getirmek.

  15) Belediye Encümeni ve Meclisinin aldığı kararları eksiksiz olarak yerine getirmek.

  16) Kurban Bayramı öncesinde satışa sunulan kurbanlık hayvanların sağlık kontrollerini yapmak.

  17) Sokak hayvanlarından kaynaklı ısırık vakalarında şüpheli hayvanı müşahede altına alarak kuduz muayenesini yapmak.

  18 )İlk İlan aşamasından sözleşme aşamasına kadar İhale işlem dosyalarının takibini yapmak, elektronik ortama aktarılmasını sağlamak ve sonuçlandırmak.

  19)Zoonozlarla mücadele etmek, gerekli koruyucu ve kurtarıcı önlemleri almak, aldırmak .

  20)Salgınların görülmesi durumunda ilgili mercileri haberdar etmek, gerekli tedbirlerin alınmasına yardımcı olmak.

   

   

  D) 2015 YILI DENETİMLERİ VE FAALİYETLERİ

   

  ·         İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğe” göre işyerlerine; işyeri açma belgesi verilmesi aşamasında kriterlere uygunluğu denetlenmiştir.

  ·         9 Adet Yapım İşi ve 3 adet Mal alımı ihalelerinin ilan aşamasından sözleşme aşamasına kadar olan süreçleri takip edilerek sonuçlandırılmıştır.

  ·         Ambalaj Atıklarının geri dönüşümün sağlanması amacıyla Geziciler Kağıtçılık firmasıyla protokol imzalanmıştır.

  ·         Cuma günleri kurulan Pazar yerinde satılan deniz ürünlerinin ve açıkta satılan gıda ürünlerinin denetimleri yapılmış olup evsafını kaybetmiş olan gıda maddelerinin imha edilmesi sağlanmıştır. 

  ·         İlçe sınırları içerisinde faaliyet gösteren  fırın, lokanta-restoran,  bar,  kasaphane ve balıkçıların rutin olarak denetimleri yapılmış olup,  uygunsuzlukların düzeltilmesi sağlanmıştır.

  ·         Market ve Süpermarkette satılan ürünlerin son kullanma tarihleri üç ayda bir kontrol edilmiştir.

  ·         Gıda denetimine gidildiği zaman işin mahiyetine göre temizlik ve hijyen ile ilgili olarak personellere dikkat edilmesi gereken önemli ve kritik noktalar söylenmiştir.

  ·         Çevre ve görüntü kirliliğine sebebiyet veren işyerlerine gerekli uyarılar yapılmıştır.

  ·         Zabıta ekipleriyle birlikte yapılan denetimler sonucunda ruhsatsız işyerleri tespit edilmiş ve bu işyerlerinin ruhsat alması sağlanmıştır.

  ·         Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı öncesi tatlı üretim yerleri denetlenmiştir.

  ·         Kurban Bayramı öncesinde kurbanlık hayvanların kontrolleri yapılmıştır.

  E) 2016 YILI HEDEFLERİMİZ VE YAPMAK İSTEDİKLERİMİZ  

   

  ·         Gıda ve ruhsat denetimlerimizi daha sık gerçekleştirmek.

  ·         Okul çocuklarına, öğrencilere sağlıklı gıda ve sağlıklı beslenme konularında Gıda Mühendisleri Odası aracılığıyla eğitimler ve seminerler vermek.

  ·         Gıda denetim işini halka yaymak.

  ·         Otel ve pansiyon denetimlerini etkin bir şekilde gerçekleştirmek.

  ·         Çevre ve görüntü kirliliğini denetim altında tutmak.

  ·         Amacı dışında kullanılan işyerlerini kapatmak.

  ·         Batı Akdeniz Kalkınma Ajansından (BAKA) Hibe almak.

   
Dökümanlar