Arazi Satış Şartnamesi

  T.C.

  ANTALYA DEMRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

  TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ

  I-GENEL ŞARTLAR

   

  MADDE 1. İHALE KONUSU ve ŞEKLİ

   

  1-      Demre İlçesi Beymelek Mahallesi Ortasalım ve Çaybaşı Mevkiinde bulunan, mülkiyeti Demre Belediyesine ait  toplam 5(beş) adet Tarla vasıflı tarım arazisi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45 nci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile (açık arttırma) satış ihalesi yapılacaktır.

                                

                                                      Satışı Yapılacak Taşınmaz Malların;

        Sıra                                                                               Muhammen              Geçici                İhale

        No:  Mahalle:      Cinsi:   Ada/Parsel:     m2     :        Bedeli TL :              Teminatı           Saati:

         1-    Beymelek      Tarla          1145          1012,28          76.000,00                2.280,00           10.10

         2-    Beymelek      Tarla          1166          1802,20        137.000,00                4.110,00           10.20 

         3-    Beymelek      Tarla          1172          1562,40        120.000,00                3.600,00           10.30

         4-    Beymelek      Tarla          1186          1492,10          87.000,00                2.610,00           10.40

   5-    Beymelek      Tarla          1188          1640,09          95.000,00                2.850,00           10.50

   

            Yukarıda tapu kaydı, niteliği, diğer özellikleri, muhammen satış bedelleri, geçici teminat miktarları ve ihale saati belirtilen Demre Belediyesine ait taşınmazlar, Demre Belediye  Başkanlığınca 31/03/2016 tarihine tesadüf eden Perşembe günü saat 10.00’da başlayacak ve  Demre Belediye Encümeni Toplantı Salonunda yapılacak ihale ile satılacaktır.

   

            İstekliler; ihaleye ilişkin bilgileri Demre Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünden öğrenebilirler. Satış ihalesine ait taşınmaz mal satış şartnamesi, her gün mesai saatleri içerisinde görülebilir ve şartnameyi; her parsel için ayrı ayrı olmak üzere 100,00.-TL(yüztürklirası) ücret karşılığında satın alabilirler Ayrıca demre.bel.tr adresinden taşınmaz mal satış şartnamesine ulaşabilirler.

    

   MADDE 2. MUHAMMEN BEDEL, GEÇİCİ ve KESİN TEMİNAT MİKTARI

   

            Taşınmazların muhammen satış bedelleri ve geçici teminat miktarları , yukarıda madde 1’de gösterilmiştir.

            İstekliler söz konusu gayrimenkulün satış ihalesine katılabilmek için satın alacakları taşınmazın muhammen bedelinin en az %3’ü (yüzde üç) nispetinde geçici teminatı nakden veya teminat mektubu ile yatırmak zorundadır.

            İştirakçilerin geçici teminat bedelini 31/03/2016 tarihinde ve saat  09.30’ a kadar Belediyemiz veznesine yatırmaları ve  Açık Teklif Usulüne göre ihale edilecek taşınmazlar için istenilen belgeleri dosya halinde 31/03/2016 tarihinde saat 09.30’ a kadar Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

           Her ne surette olursa olsun, idarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

           İhale bedeli üzerinden %6 oranında kesin teminat alınır.

           Taşınmaz satış bedellerinin %30’u peşin, geriye kalan kısmı ise 3(Üç) eşit taksitte ödenecektir. İhalenin sonuçlanma süreleri de dikkate alınarak ödemeler, Mayıs ayından itibaren başlanarak; yani  I.Taksit ödemesi 09 Mayıs 2016, II.Taksit ödemesi 06 Haziran 2016 ve  III.Taksit ödemesi  11 Temmuz 2016  tarihlerinde yapılacak olup, süresinde ödenmeyen taksitlere gecikme cezası uygulanacaktır.

    

       MADDE 3. İHALEYE KATILMA ŞARTLARI

    

  a)      08.09.1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan Kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak şarttır.

  İhaleye iştirak edecekler bedeli karşılığında şartname satın almak zorundadır.

  b)     2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 6.maddesinde yazılı kişiler doğrudan ve dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. Bu yasağı saymayarak ihaleye katılanın üzerine ihale yapılmış bulunursa, geçici teminatı, sözleşme yapılmışsa bozularak kesin teminatı ve güvence bedeli belediyeye gelir kaydedilecektir.

       

      MADDE 4. İHALE DOSYASINDA ARANACAK BELGELER

   

  İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek İhale Dosyasında aranacak belgeler şunlardır:

  a)      Başvuru dilekçesi,

  b)     Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi,

  c)      Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı  ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır

  d)     Geçici Teminat,

  e)      Nüfus cüzdanı sureti (Gerçek kişiler için)

  f)       Nüfus Müdürlüğünden veya Belediyeden  ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış ikametgah Belgesi(Gerçek kişiler için)

  g)      Türkiye’de tebligat adresi için adres göstermesi

  h)     İstekli adına vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna

  dair noter tasdikli vekaletname ve imza örneği,

  i)        Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi ve numarası,

  j)       İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter   tasdikli ortak girişim beyannamesi

  k)     Tüzel kişi olması halinde, teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri

  l)        Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin yetkisinin bulunduğu noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli beyannamesi.

  m)   İhale yerli isteklilere (T.C Vatandaşı) açık olacaktır.

  n)     Şartname alındı makbuzu.

  o)      Borcu yoktur belgesi.(Belediyeden alınacak)

   

            Taşınmazların satış ihalesine teklif verecekler; yukarıda ve şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte satış şartnamesinde belirtilen maddelere uygun olarak dosyayı hazırlayarak, 31/03/2016 tarihinde Perşembe günü saat 09.30’a kadar Demre Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

            Posta, kargo, telgrafla veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

   

  MADDE 5. İDARENİN YETKİSİ

   

            İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. İhalenin yapılmamasına karar verilmesi halinde, istekilerden alınan geçici teminatlar iade edilecektir.

   

  MADDE 6. İHALENİN ONAYI VE TEBLİĞİ

   

            İhale Komisyonu tarafından alınan ihale kararı ita amirince, karar tarihlerinden itibaren en geç onbeş (15) iş günü içerisinde onaylanır veya iptal edilir. İta amirince  karar iptal edilirse, ihale hükümsüz sayılır.

            İta amirince onaylanan ihale kararları, onayladığı günden itibaren en geç beş (5) iş günü içerisinde, üzerine ihale yapılana veya yasal temsilcisine (vekiline) imzası alınmak suretiyle elden veya iadeli taahhütlü mektupla tebliğ edilir.

            İhale kararlarının ita amirince iptal edilmesi halinde de, durum istekliye aynı şekilde bildirilir.  

            Teklifleri uygun olarak değerlendirilmeyen isteklilerin Geçici Teminatı, müracaatları halinde istekliler veya yasal temsilcilerine imza karşılığı iade edilir.

            İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekaletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.                                                         

   

  MADDE 7. HARÇ ve GİDERLER

   

            İhale ile ilgili olarak her türlü vergi, resim, harçları ve diğer giderleri ile satıma ilişkin olarak  her türlü vergi, resim, harçlar, ipotek masrafları ve diğer giderleri ödemek alıcıya aittir.

   

  MADDE 8. ALICININ GÖREV VE SORUMLULUĞU

   

            Müşteri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 31. maddesine göre onaylanan ihale kararının yukarıda açıklanan şekilde tebliğinden veya 32.maddeye göre tebliğ sayılan günden itibaren onbeş (15) gün içinde İhale üzerinde kalan istekli ile Belediye arasında sözleşme imzalanacak, satılan taşınmazın ihale bedelinden %30  Peşinat ve %6 Kesin Teminat Belediyenin veznesine yatırılarak; kalan taksitler 3(Üç) eşit taksit olarak tahakkuk edilir. Taksitlerin ödenmemesi durumunda kanuni işlem yapılır.

            Taksitlerin tahakkuk eden zamanlarda ödenmemesi halinde hiçbir ihtara gerek kalmaksızın Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğü’nce gecikme zammı uygulanacaktır.

            Üzerine satış ihalesi yapılan istekli, sözleşme süresi içerisinde toplam ihale bedelini ödeme talebinde bulunması halinde satılan taşınmazın ihale bedelini peşin olarak  Belediyenin veznesine ödeyecek ve Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur belgesini teslim edecektir.

            Ayrıca satışı yapılan taşınmazın onaylanan ihale kararının, yukarıda bahsedilen kanun çerçevesinde üzerine ihale yapılana veya vekiline tebliği sayılan günden itibaren  on beş gün içerisinde ihale bedelini ödediği takdirde satış sözleşmesi düzenlenmeyecektir.

            Bu şartnamedeki zorunluluklara  uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminat Belediyeye gelir kaydedilir.

            Geçici Teminat, ihale bedeli ödendikten ve tapu teslim işlemi gerçekleştikten sonra iade edilecektir.

            Alıcının sözleşme hükümlerine uymaması durumunda, sözleşmenin feshedileceği bildirilir. Tebligata rağmen borcun ödenmemesi halinde, sözleşme feshedilerek, geçici teminat olarak belirlenmiş tutar, Belediyeye gelir kaydedilir.

   

  MADDE 9. İDARENİN GÖREV VE SORUMLULUĞU

   

          Satışı yapılan taşınmazların tapu tescili, ihale bedelinin tamamı ödendikten sonra yapılacaktır.

           Taşınmazla ilgili olarak yapılacak her türlü imar tadilatları konusunda idareden hiçbir şekilde talepte bulunulamaz,parsellerin bulunduğu kısımlardaki kullanım değişikliklerinden de idarenin hiçbir sorumluluğu olmayacaktır. 

            İdare de alıcının yükümlüğünü yerine getirmesinden itibaren otuz (30) günlük süre içinde, satılan taşınmazı alıcıya teslim etmekle yükümlüdür.

   

  MADDE 10. HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER

   

            Şartname ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

   

  MADDE 11. İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM YERİ

   

            İhale konusu satışla ilgili olarak doğabilecek ihtilaflar, öncelikle 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu çerçevesinde Belediye Encümeninde çözülecektir.Çözülemediği takdirde ihtilafların çözümünde Demre Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

   

   

  MADDE 12. DİĞER HUSUSLAR

   

            “Bu şartname ve eklerinde yazılı hususları tamamen okuyup anladığımı, şartname ve eklerinde belirtilen kurallara aynen uyacağımı gayri kabili rücu kaydıyla kabul ve taahhüt ederim. Her çeşit tebligat, aşağıdaki  adresime yapılabilir.”

   

                                                                          

   

  Taahhüt Eden veya Vekili

   

  İmzası : …………………………………………………..

   

   

  Adı-Soyadı : …………………………………………………..

  Görevi : …………………………………………………..

  Yasal Adresi : …………………………………………………..

  ………………………….……………..…………..

  Tarih : ……………..

   

  ( İşbu şartname 4 (dört) sayfa ve 12 (oniki) maddeden ibarettir. )

   

                                                                                                                         

                                                                                                                     İdare

                                                                                                     Demre Belediye Başkanlığı

                                                                                                                     adına

                                                                                                            Süleyman TOPCU

                                                                                                             Belediye Başkanı

   
Dökümanlar