İhale İlanı

  DEMRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

                                                                   İHALE  İLANI

   

  1-  Demre Belediye Başkanlığına ait; Beymelek Mahallesi Ortasalım ve Çaybaşı Mevkiinde bulunan

        toplam 5(beş) adet Tarla vasıflı tarım arazisi, 2886 Sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca Açık

        Teklif Usulü ile (açık arttırma) satış ihalesi yapılacaktır. 

  2-  İhale, 31 Mart 2016 Perşembe günü saat 10.00’ da başlayacak ve aşağıda belirtildiği gibi sıra

   numarası ve saatine göre yani;

                                                Satışı Yapılacak Taşınmaz Malların;

  Sıra                                                                                     Muhammen           Geçici               İhale

       No:    Mahalle:     Cinsi:     Ada/Parsel:     m2     :          Bedeli TL :          Teminatı:           Saati:

    1-    Beymelek       Tarla            1145          1012,28           76.000,00              2.280,00           10.10

    2-    Beymelek       Tarla            1166          1802,20         137.000,00              4.110,00           10.20 

    3-    Beymelek       Tarla            1172          1562,40         120.000,00              3.600,00           10.30

    4-    Beymelek       Tarla            1186          1492,10           87.000,00              2.610,00           10.40

    5-    Beymelek       Tarla            1188          1640,09           95.000,00              2.850,00           10.50

            şeklinde, Belediye Encümeni huzurunda Belediye toplantı salonunda yapılacaktır.

  3-  İhaleye Katılma Şartları ve İsteklilerden İstenen Belgeler; 

       a) Başvuru dilekçesi.

       b) Nüfus cüzdanı sureti (Gerçek kişiler için)

       c) Nüfus Müdürlüğü veya Belediyeden, ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış Yerleşim

            Yeri Belgesi(Gerçek kişiler için)

       d) İstekli adına vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair

            noter tasdikli vekaletname ve imza örneği,

       e) Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/    

           veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl

           içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı

           olduğu Vergi Dairesi ve numarası,

        f) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli

            ortak girişim beyannamesi

        g) Tüzel kişi olması halinde, teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza sirküleri      

             veya imza beyannameleri.

        h)  İhaleye katılma ile ilgili şartlar, şartnamenin 3. ve 4. maddelerinde açıklanmıştır.  

  4-  İhaleye katılacaklar, satın alacakları her parsel için ayrı ayrı olmak üzere muhammen bedelin en az

       %3’ü oranında geçici teminat bedeli ve 100,00.-TL şartname bedelini Mali Hizmetler Müdürlüğüne

        ihale günü saat 09.30’a kadar yatırmak zorundadır.

  5-  İhale Komisyonu,gerekçesini kararda belirtmek suretiyle İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

  6-  Satış ihalesine ait şartname,her gün mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünde

       görülebilir ve 100,00.-TL karşılığında Yazı İşleri Müdürlüğünden temin edilebilir.

             İlgililere İlanen duyurulur.

                                                                                                                                      Süleyman TOPCU

                                                                                                                                       Belediye Başkanı